ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ Express ကားမ်ားရွာေဖြရန္

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ Express ကားမ်ားရွာေဖြရန္


" ၀ယ္ျပီးလက္မွတ္အားရွာေဖြရန္ " ေနရာကို နွိပ္၍ သင့္၏လက္မွတ္အား ရွာေဖြ/ download ဆြဲနိုင္ပါသည္

End Bus Search|BnF Express

Download for mobile


common.about_myanmar

Express ကားမ်ား အေၾကာင္း

VIP Class (၂+၁)Normal Class (၂+၂) ဟူ၍ class ၂မ ်ိဳးရွိပါတယ္ ။

VIP Class (၂+၁) ကေတာ့ ကားအလယ္ေလွ ်ာက္လမ္းရဲ့ ညာဘက္တြင္ တစ္ေယာက္ခံ.....

« more »

How To Buy

Ticket ၀ယ္ယူပံုအဆင့္ဆင့္ကိုေအာက္တြင္ေဖာ္ၿပထားပါသည္။

.....

« more »

BNF Express အေၾကာင္း

BNF Express Bus Ticket System သည္ၿမန္မာတစ္ၿပည္လံုးရွိအေ၀းေၿပးကားလိုင္းမ်ား၏ Up to Date သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အခ်ိန္၊ ေစ်းႏွဳန္း) ကိုOnline Website ေပၚတြင.....

« more »

ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ Express ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား

BNF Express မွာ

We are an independent Bus ticket resellerr who is operated and regulated under the management of Green Myanmar Travels & Tours Co., Ltd. We have committed this service with the intention of delivering to our customer with flat rate and most convenience way in E-ticket. For more information, please contact directly to [email protected].

[email protected] Express ကားလမ္းေၾကာင္းမ်ား

BNF Express ၏အားသာခ်က္မ်ား

  • 100% local own
  • Buy any bus routes throughout Myanmar at one stop
  • Book and trace your order online
  • Only list busline who meet our standard
  • Guarantee Service as we described
  • Has dedicate IT team to monitor the booking system 24/7

ဟုိတယ္မ်ားရွာရန္

ေရာက္ရွိသည့္ေဒသမ်ား


Myanmar Local Buses, BNF Express Footer

အထက္သို႔့