ကြ်ႏု္ပ္တုိ့အေၾကာင္း


BNF Express Bus Ticket System သည္ၿမန္မာတစ္ၿပည္လံုးရွိအေ၀းေၿပးကားလိုင္းမ်ား၏ Up to Date သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား (အခ်ိန္၊ ေစ်းႏွဳန္း) ကိုOnline Website ေပၚတြင္တစ္စုတစ္ေ၀းတည္း ေဖာ္ၿပထားၿခင္းၿဖစ္ၿပီး BNF Website တြင္ ကားလက္မွတ္မ်ားကို အခ်ိန္တိုအတြင္း ၀ယ္ယူနိဳင္မည့္အၿပင္ ကားစီးရန္ကားလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ၀ယ္ယူသူ၏ Mobile ဖုန္းထဲသို႕ SMS တိုက္ရိဳက္ေပးပို႔ၿခင္းၿဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းစရာမလိုပဲ ဂိတ္ရင္းေစ်းႏွဳန္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ေပးသည့္ System ၿဖစ္သည္။ Payment (ေငြေပးေခ်မွဴ ) အပိုင္းကိုလည္း၊ လြယ္ကူေစရန္အတြက္ MPU (ATM) ကဒ္ၿဖင့္ေငြေပးေခ်စနစ္၊ ဘဏ္ေငြလႊဲစနစ္ႏွင့္ မိမိAccount ထဲတြင္ႀကိဳတင္ေငြထည့္သြင္းစနစ္မ်ားၿပဳလုပ္ထားပါသည္။

 

Our Group of Companies offer total flexibility within your budget range;

www.myanmarbusticket.com – One stop bus ticketing service for any route through out Myanmar

www.bnfexpress.com – One stop bus ticketing service for any route through out Myanmar ( For Myanmar Local customer only)

www.myanmardaytrip.com – Choose any day you like for sightseeing or show

www.green-myanmar.com/myanmarhotels.php - Buy tour package or Just book best rate hotel

www.bnfmyanmar.com – Buy tour packages and Car Rental

 

Myanmar Local Buses, BNF Express Footer

အထက္သို႔့